Ενημέρωση για τις μετατάξεις (14): Αποστολή Υπομνήματος των Συναδέλφων στο Υπουργείο Εσωτερικών...

19-01-2021

Συνάδελφοι,

όπως σας ενημερώσαμε στην ανακοίνωσή μας 18/1, κρίνουμε σκόπιμο μετά την εκ νέου αποστολή από τη ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ του αιτήματος για μετάταξή μας στο δημόσιο, να σταλεί ως ένα μέσο
αύξησης της πίεσης προς την Κυβέρνηση σχετικό υπόμνημα και από τον κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο – προσωπικά - στον αρμόδιο υπουργό (στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), εντός των ημερών Πρασκευή 22/1 έως Δευτέρα 25/1.

Ακολουθεί το προτεινόμενο υπόμνημα διαμορφωμένο υπό τις νέες συνθήκες, μετά από επικοινωνία μας με τα δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούν τους συναδέλφους στο θέμα των μετατάξεων.


***

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

Του/της ………………………………………………….……….. του ……….……………… ,

κατοίκου ………………….., οδός …………………………………, αρ. ……….. .

   ………………………………………………………….


Κύριε Υπουργέ,

Μέχρι το έτος 2012 τύγχανα μόνιμος υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος (ύστερα από επιτυχή συμμετοχή μου σε δημόσια Προκήρυξη του ΑΣΕΠ), όπου και παρείχα επί πολλά συναπτά έτη τις υπηρεσίες μου, έχοντας διέλθει διαδικασία μονιμοποίησης, κατόπιν μάλιστα ορκοδοσίας κατά την ανάληψη της υπηρεσίας μου.

Όπως είναι γνωστό η ΑΤΕ εντασσόταν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990, το οποίο προβλέπει ότι: «ο  κατά  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  παρ. 6 του ν. 1256/1982  δημόσιος τομέας περιλαμβάνει μόνο: …  γ. Τις   κάθε  είδους  κρατικές  ή  δημόσιες  και  παραχωρηθείσες επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δημόσιου χαρακτήρα που  επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς. δ. Τις τράπεζες που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του  Δημοσίου,  είτε στο σύνολό τους είτε κατά πλειοψηφία ..». Εξάλλου, η αναμφισβήτητη ένταξη της ΑΤΕ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα επιβεβαιώνεται και από πλήθος δικαστικών αποφάσεων (βλ. ενδεικτικά την υπ’ αριθμ. 2604/2011 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών), από το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής κλπ.

Για το λόγο αυτό εξάλλου και στις προσλήψεις για την ΑΤΕ εφαρμοζόταν τα άρθρα 14 επ. του Ν. 2190/1994 σύμφωνα με τα οποία: «'Αρθρο 14  Έκταση εφαρμογής - τρόπος πρόσληψης 1. Στις διατάξεις των κεφαλαίων Α', Β' και του παρόντος (Γ') υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του, πριν την τροποποίηση του με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990. Στον κατά τα ανωτέρω δημόσιο τομέα και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και μόνον υπάγονται επίσης: - οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, - οι Τοπικές Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), - οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που έχουν εξαιρεθεί από το δημόσιο τομέα βάσει των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 1914/1990 και του άρθρου 22 του ν. 1947/1991, - οι Τράπεζες στις οποίες ο διορισμός Προέδρου του Δ.Σ. ή Διοικητή υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, καθώς και οι θυγατρικές τους ανώνυμες εταιρείες  - τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων ομογενών Ελλήνων».

Αίφνης, με την ΕΠΑΘ 46/27.7.2012 απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας και τέθηκε αυτή σε καθεστώς «ειδικής εκκαθάρισης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3601/2007. Εξάλλου αυθημερόν με την από 27.7.2012 απόφαση της ΤτΕ δόθηκε η εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς. Κατόπιν των ανωτέρω με την από 8.8.2012 Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας γνωστοποιήθηκε ότι καταγγέλλονται οι ατομικές συμβάσεις εργασίας μας χωρίς όμως την ταυτόχρονη καταβολή της δικαιούμενης αποζημίωσης απόλυσης. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι οι περισσότεροι εξ ημών βρισκόμασταν σε κανονική άδεια λόγω θέρους και λάβαμε γνώση κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή καταλαμβανόμενοι εξ απήνης! Την ίδια ημέρα, ήτοι αυθημερόν με την απόλυση, εξαναγκαστήκαμε ως αδύνατο μέρος - που δεν διαβουλεύεται, ούτε εισακούγεται και αυτόματα προσχωρεί στις αποφάσεις που λαμβάνονται για αυτό - να υπογράψουμε ανεπιφύλακτα νέα σύμβαση εργασίας με την ΑΕ Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ανήκε στον ιδιωτικό τομέα, εξαναγκαζόμενοι για λόγους βιοπορισμού. 

Όπως γίνεται αντιληπτό και ενώ αφενός ήμασταν υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα με ανειλημμένες τεράστιες υποχρεώσεις αλλά και έχοντας δεδομένη τη μονιμότητα, καθόσον όταν προσελήφθημεν  στην ΑΤΕ, προηγήθηκε ορκοδοσία και κανονική διαδικασία μονιμότητας, ξαφνικά βρεθήκαμε απολυμένοι, εξαναγκαζόμενοι να υπογράψουμε με το νέο (ιδιωτικό μέχρι πρότινος) φορέα, διότι απλούστατα δεν μας κατελήφθη κανένα απολύτως περιθώριο να πράξουμε το αντίθετο και μάλιστα θεωρηθήκαμε και ως νεοπροσληφθέντες από την Τράπεζα Πειραιώς, δηλ. χωρίς αναγνώριση της προϋπηρεσίας μας και της υπηρεσιακής μας εξέλιξης και χωρίς καμία διασφάλιση των δικαιωμάτων μας, ως προς τον τόπο και τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας μας και τη θέση ευθύνης. Και όλα αυτά, αφού μας είχαν περικοπεί με το Ν. 3899/2010 και 4024/2011 παρανόμως, κατά 26,5% και πλέον οι αποδοχές μας, για να επιτευχθεί υποτίθεται η βιωσιμότητα και η εξυγίανση της Τράπεζας και να διασφαλισθούν οι θέσεις εργασίας μας. Υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες συνεχίστηκε η παροχή υπηρεσιών προς την τράπεζα Πειραιώς που, όπως ανωτέρω έχουμε ήδη επισημάνει, αποτελούσε ιδιωτικό φορέα απασχόλησης.

Ωστόσο, σήμερα, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που έχουν επισυμβεί, με τα τεκταινόμενα στην Tράπεζα αυτή, από τις 4-1-2021 και εφεξής, έχει αλλάξει πλέον η μετοχική σύνθεση αυτής (στην Τράπεζα Πειραιώς)με αποτέλεσμα, εν τοις πράγμασι, να έχει «κρατικοποιηθεί», να έχει δηλαδή ουσιαστικά τεθεί υπό τον έμμεσο έστω έλεγχο του  Ελληνικού Δημοσίου, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

       Κατά συνέπια, λόγω της αλλαγής στη μετοχική σύνθεση της Τράπεζας δίνεται η ευκαιρία στην παρούσα Κυβέρνηση να αποκαταστήσει συνολικά μια αστοχία του παρελθόντος στα πλαίσια της 
αρχής της ισότιμης μεταχείρισης ομοειδών περιπτώσεων.

        Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι
σε κάθε περίπτωση είναι γνωστές οι εξαγγελίες της τωρινής και της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά και γενικότερα είναι σταθερή η θέση όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία έτη, ότι όταν καταργείται φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν απολύεται το προσωπικό, αλλά αυτό μεταφέρεται – μετατάσσεται σε άλλο φορέα, εννοείται του δημόσιου τομέα.

        Επομένως, όσοι φορείς του Δημοσίου έχουν υπαλλήλους μέσω ΑΣΕΠ ή ειδικό αξιοκρατικό διαγωνισμό, όπως δηλαδή ακριβώς η ΑΤΕ, αλλά και η Τράπεζα Πειραιώς (συνακόλουθα ως καθολικός διάδοχος της) πρέπει να τύχουν της ίδιας μεταχείρισης σύμφωνα με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης ομοειδών περιπτώσεων και τούτο διότι η αρχή της ισότητας την οποία καθιερώνει το άρθρο 4§1 του Συντάγματος, αποτελεί νομικό κανόνα, ο οποίος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες και ο οποίος δεσμεύει άπαντα τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας (ενδεικτικά ΣτΕ 2717/1988, ΣτΕ 157/1989 και Ολομ. Α.Π. 3/1997, 7/1993, 12/1992, 6/1992 κλπ). Η παραβίαση της αρχής αυτής ελέγχεται από τα Δικαστήρια, μέσα στον κύκλο της δικαιοδοσίας των, ώστε να διασφαλίζεται η πραγμάτωση του κράτους δικαίου και η με ίσους όρους ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθενός (άρθρο 5 του Συντάγματος). Κατά τον έλεγχο δε αυτόν που είναι έλεγχος ορίων και όχι των κατ' αρχήν επιλογών ή του ουσιαστικού περιεχομένου των νομικών κανόνων, γίνεται αποδεκτό ότι ο κοινός νομοθέτης μπορεί βεβαίως να ρυθμίσει με ενιαίο διαφορετικό τρόπο τις ποικίλες πραγματικές ή προσωπικές καταστάσεις και σχέσεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις υφιστάμενες κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματίες ή άλλες συνθήκες, οι οποίες συνδέονται με κάθε μία από τις καταστάσεις ή σχέσεις αυτές και οι οποίες περαιτέρω, στηρίζονται σε γενικά και αντικειμενικά κριτήρια που τελούν σε συνάφεια με το αντικείμενο της κατά περίπτωση & ad hoc ρύθμισης.
Κατά την επιλογή όμως των διαφόρων τρόπων ρύθμισης, πρέπει να κινείται μέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας και τα οποία αποκλείουν τόσο την προδήλως άνιση μεταχείριση, είτε με την μορφή της εισαγωγής ενός καθαρά χαριστικού μέτρου ή ενός προνομίου που δεν συνδέεται με αξιολογικά κριτήρια, είτε με την μορφή της επιβολής μιας αδικαιολόγητης επιβάρυνσης ή της αφαίρεσης δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται ή παρέχονται από προϋφιστάμενο ή συγχρόνως τιθέμενο γενικότερο κανόνα, όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση προσώπων που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες, με βάση όλως τυπικά ή συμπτωματικά ή άσχετα κριτήρια μεταξύ τους.

        Επιπλέον σύμφωνα με την αρχή της δικαιολογημένης – προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, η οποία κατοχυρώνεται συνταγματικά από τη συνδυασμένη ερμηνεία των άρθρων 1 παρ. 3, 4-25, 26, 87, 93, 94 και 95 Συντάγματος, συνάγεται από την αρχή του κοινωνικού Κράτους Δικαίου και υποχρεώνει τον κοινό νομοθέτη στην τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει. Εξάλλου, η εν λόγω αρχή αναγνωρίζεται και από το ΔΕΚ (R. KOVAR CLUNET, 1977), έχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υπερσυνταγματική ισχύ. Συνεπώς δεσμεύει τον κοινό νομοθέτη του οποίου οι επιλογές υπόκεινται στο δικαστικό έλεγχο και από την άποψη της τηρήσεως αυτής (βλ. ενδεικτικά 703/1990 Π.Ε. ΣτΕ, 805/1987, 2261/1984, 247/1980 ΣτΕ). Επειδή λοιπόν αποβλέψαμε ευλόγως ότι εφόσον προσληφθούμε αξιοκρατικά στην ΑΤΕ θα απασχοληθούμε στο δημόσιο τομέα και επειδή με το δεδομένο αυτό έχουμε οργανώσει τη ζωή ημών και των οικογενειών μας, έχουμε άξια προστασίας δικαιολογημένη εμπιστοσύνη.

 Επειδή δεν είναι θεσμικά, νομικά και ηθικά δίκαιο να επιφυλάσσεται διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ αξιοκρατικά επιλεγέντων - διοριστέων ΑΣΕΠ του ευρύτερου δημόσιου τομέα λόγω εκάστοτε συγκυρίας.

 Επειδή δεν είναι νοητή με την έννοια αυτή η παραμονή στο Δημόσιο υπαλλήλων με σημαντικά υποδεέστερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από εμάς ακόμα και συμβασιούχων και δεν είναι δυνατόν να μην αξιοποιούμαστε όλοι εμείς οι οποίοι τυγχάνουμε αξιόλογο προσωπικό κατά τα ανωτέρω και οι οποίοι προσληφθήκαμε ως μόνιμοι υπάλληλοι σε ένα κρατικό φορέα, έστω και αν κλιμακωτά επιχειρήθηκε η απώλεια αυτών των συνταγματικών δικαιωμάτων και σε κάθε περίπτωση πρέπει να αξιοποιηθούμε επ’ ωφελεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τώρα μάλιστα που λόγω οικονομικών συνθηκών δεν διεξάγονται νέοι διαγωνισμοί.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΩ

  1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση και
  2. Να παρασχεθεί (με έκδοση ΚΥΑ, ή ακόμα και με νομοθετική ρύθμιση, του παρόντος επέχοντος θέση αιτιολογικής έκθεσης) σε κάθε εκ των πρώην υπαλλήλων της ΑΤΕ, το δικαίωμα για υποβολή αίτησης προς κατάληψη θέσης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μέσω απορρόφησης / μετάταξης, όπως ακριβώς έχει δοθεί σευπαλλήλους είτε μέσω ΑΣΕΠ (βλ. ιδίως περίπτωση υποψηφίων 9Κ/2008) είτε όχι (βλ. π.χ. περίπτωση Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και λοιπές μετατάξεις ως αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα που ακολουθεί), κατ’ εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς το Κράτος, σύμφωνα με τα ανωτέρω και με τις εξαγγελίες όλων των τελευταίων κυβερνήσεων για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, είτε το δικαίωμα να συμπεριληφθούμε στην υφιστάμενη διαδικασία κινητικότητας του ν. 4440/2016 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και
  3. Να μου δοθεί σε κάθε περίπτωση ρητώς και εγγράφως απάντηση επί της ως άνω εμπεριστατωμένης και νομικά τεκμηριωμένης αίτησής μου.

                                                        

……………., 22-01-2021

Ο/Η αιτών/ούσα

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Ενδεικτικά αναφέρω γνωστές περιπτώσεις μεταφοράς στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα:

1) ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με τον ν. 3920/2011 (ΦΕΚ Α΄ 33/03.03.2011) αποφασίστηκε η εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ως άνω νόμου αποφασίσθηκαν σε ό,τι αφορά τις μετατάξεις πλεονάζοντος Προσωπικού «1. Το πλεονάζον προσωπικό α` φάσης, που υπάρχει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μεταφέρεται στους φορείς υποδοχής, σύμφωνα με τη διαδικασία αυτού του άρθρου. Την 31.12.2011 λήγει αυτοδικαίως και ανακαλείται κάθε  απόσπαση εργαζόμενου από οποιονδήποτε παλαιό φορέα ή τον ΟΑΣΑ σε οποιαδήποτε  εταιρεία ή υπηρεσία.  2. Μέσα σε είκοσι πέντε ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η  Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναζητά  από τους φορείς υποδοχής κενές οργανικές θέσεις και υπηρεσιακές ανάγκες, συντάσσει κατάλογο ανά νομό ή μικρότερη περιοχή, κατά περίπτωση και  ειδικότητα, και τον αποστέλλει στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.  Το Υπουργείο προωθεί τον κατάλογο στο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κάθε παλαιού  φορέα και του ΟΑΣΑ. 3. Μέσα σε τρεις ημέρες από τη λήψη του καταλόγου, το εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο κάθε παλαιού φορέα και του ΟΑΣΑ ανακοινώνει στο προσωπικό του τον  κατάλογο και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση μετάταξης. Στην αίτηση, η οποία υποβάλλεται μέσα σε επτά ημέρες από τη σχετική ανακοίνωση του  εξουσιοδοτημένου προσώπου, προσδιορίζονται η περιοχή και πέντε θέσεις  προτίμησης του. 4. Μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από τη λήξη της επταήμερης προθεσμίας της  παραγράφου 3, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κάθε παλαιού φορέα και του ΟΑΣΑ  συντάσσει, ανά περιοχή προτίμησης, κατάλογο όπου αναγράφει τα ονοματεπώνυμα, την πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, τα τυπικά προσόντα, την  εκπαιδευτική βαθμίδα, την ειδικότητα και τις θέσεις προτίμησης των  συγκεκριμένων εργαζομένων της που αποτελούν το πλεονάζον προσωπικό α` φάσης.  Αυτοί είναι, ανά ειδικότητα ή τομέα λειτουργίας, οι έχοντες υποβάλει σχετική  αίτηση και, εν συνεχεία, οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι της παραγράφου 1 και περαιτέρω οι έχοντες τη μεγαλύτερη πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε έναν ή περισσότερους από τους παλαιούς φορείς και τον ΟΑΣΑ, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού του πλεονάζοντος προσωπικού α` φάσης, όπως καθορίζεται στην περίπτωση ζ` της παραγράφου 1 του άρθρου 8. Από τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι εργαζόμενοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης και υποβάλουν αίτηση για αποχώρηση από την υπηρεσία στο χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μέχρι τη συμπλήρωση έξι μηνών. Αν σε όλους αυτούς συγκαταλέγονται εργαζόμενοι ή κλάδος εργαζομένων ή ειδικότητα εργαζομένων, η μεταφορά των οποίων θα απειλούσε, κατά την κρίση του εξουσιοδοτημένου προσώπου, να προκαλέσει λειτουργικό πρόβλημα στους νέους φορείς ή τον ΟΑΣΑ ή σε απλή εκμετάλλευση ή γραφείο ή τμήμα ή κλάδο ή ειδικότητα αυτών, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με σεβασμό των αξιολογικών ορίων του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, δικαιούται, να απορρίψει όλες ή κάποιες από τις εν λόγω αιτήσεις ή/και να εξαιρέσει συγκεκριμένους κλάδους ή ειδικότητες από την παρούσα διαδικασία. Αν οι εργαζόμενοι που υποβάλλουν αίτηση μετάταξης, μετά από τις τυχόν απορρίψεις και εξαιρέσεις, υπερβαίνουν τους αριθμούς της περίπτωσης ζ` της παραγράφου 1 του άρθρου 8, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εξαιρεί επιπροσθέτως από τον κατάλογο τους έχοντες τη μικρότερη προϋπηρεσία, μέχρι τη συμπλήρωση των συνολικών αριθμών της περίπτωσης ζ` της παραγράφου 1 του άρθρου 8. Αφού συμπληρωθεί πλήρως, ο κατάλογος αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με μέριμνα του εξουσιοδοτημένου προσώπου κάθε παλαιού φορέα και του ΟΑΣΑ. 5. Η μετάταξη κάθε εργαζόμενου που αναφέρεται στον κατάλογο της παραγράφου 4 γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, κατά σειρά προτεραιότητας:  α) σε κενή οργανική θέση προτίμησης ή και σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση σε φορέα υποδοχής ακριτικής περιοχής, η οποία συνιστάται με την απόφαση  μετάταξης.  β) σε κενή οργανική θέση προτίμησης σε φορέα υποδοχής,  γ) αν δεν υπάρχει, σε κενή οργανική θέση παρεμφερούς ειδικότητας σε φορέα  υποδοχής μέσα στην περιοχή προτίμησης,  δ) αν δεν υπάρχει, σε οποιαδήποτε κενή οργανική θέση σε φορέα υποδοχής μέσα  στην περιοχή προτίμησης. ε) αν δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση σε φορέα υποδοχής μέσα  στην περιοχή προτίμησης, η οποία συνιστάται με την απόφαση μετάταξης, προς  κάλυψη δηλωθείσας από το φορέα υποδοχής υπηρεσιακής ανάγκης κατά την  παράγραφο 2. Στην περίπτωση αυτή, η προσωποπαγής θέση καταργείται με την  καθ` οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.  6. Αν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι έχουν δηλώσει προτίμηση για την ίδια  θέση, προτιμώνται οι εξής (κατά σειρά προτεραιότητας):  α) Όσοι προσδιόρισαν οι ίδιοι, εθελοντικώς και εγγράφως, την περιοχή και  πέντε θέσεις προτίμησης τους. σύμφωνα με την παράγραφο 4,  β) Οι έχοντες τα περισσότερα και υπέρτερα τυπικά προσόντα που απαιτεί η  θέση,  γ) Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι λοιπές κατηγορίες που αναφέρονται στις  διατάξεις του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ220Α`),  δ) Οι έγγαμοι γονείς (κατά αριθμό τέκνων), ε) Οι άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι γονείς που έχουν επιμέλεια τέκνων (ανά  αριθμό τέκνων). στ) Αυτοί των οποίων ο ή η σύζυγος τους συνυπηρετεί στην ίδια περιοχή, ζ) Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, η) Οι έχοντες τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία, 7. Σε ό,τι αφορά στη σχέση του μετατασσόμενου εργαζόμενου με το φορέα  υποδοχής του:  α. Η μετάταξη γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας και στην ίδια εκπαιδευτική  βαθμίδα και, προκειμένου για δικηγόρους, με σχέση έμμισθης εντολής.  β. Ο μετατασσόμενος κατατάσσεται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στους παλαιούς φορείς ή τον ΟΑΣΑ. Ο χρόνος που  έχει διανυθεί στους ανωτέρω φορείς αποτελεί πραγματική υπηρεσία για όλα τα  ζητήματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης. Αν υπάρχει πλεονάζων χρόνος  λογίζεται ότι διανύθηκε, στο βαθμό κατάταξης. γ. Οι μετατασσόμενοι εξακολουθούν να υπάγονται στα ταμεία κύριας και  επικουρικής ασφάλισης του παλαιού φορέα ή του ΟΑΣΑ, από όπου μετατάσσονται,  εκτός εάν επιλέξουν, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την έκδοση της αναφερόμενης στην παράγραφο 5 κοινής υπουργικής απόφασης, να μεταφερθούν στα  αντίστοιχα ταμεία του προσωπικού του φορέα υποδοχής. Αν οι μετατασσόμενοι  παραμείνουν στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του παλαιού φορέα ή  του ΟΑΣΑ, από όπου μετατάσσονται, διατηρούν τις αξιώσεις τους από τις παροχές  κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και τις παροχές πρόνοιας. Σε περίπτωση μεταφοράς στα αντίστοιχα ταμεία του προσωπικού του φορέα υποδοχής  εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις.  8. Η μετάταξη που γίνεται κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων  είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν εμφανισθούν μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών  από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης τους για ανάληψη υπηρεσίας στο φορέα  υποδοχής τους θεωρείται ότι κατήγγειλαν οι ίδιοι τη σύμβαση τους με το φορέα  υποδοχής και δεν δικαιούνται αποζημίωσης. 9. Όσοι εργαζόμενοι εξακολουθήσουν απασχολούμενοι σε παλαιό φορέα ή τον  ΟΑΣΑ τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε μεταβολή συλλογικών και  ατομικών όρων και συνθηκών εργασίας που επέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 8 έως 13.  10. Αν η διαδικασία μετασχηματισμού συντελεσθεί πριν από την ολοκλήρωση των  μετατάξεων του πλεονάζοντος προσωπικού α` φάσης, οι διαδικασίες μετάταξης που  υπολείπονται θα διεξάγονται από τις διοικήσεις των νέων φορέων και του ΟΑΣΑ,  κατά περίπτωση».

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 10 του ίδιου ως άνω νόμου αποφασίστηκε ότι «1. Από τη συντέλεση της διαδικασίας μετασχηματισμού οι συμβάσεις ή σχέσεις του προσωπικού που μεταφέρεται λόγω του μετασχηματισμού σε νέο φορέα συνεχίζονται, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του προηγούμενου άρθρου, με  αυτόν το νέο φορέα. Ο νέος φορέας υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις  υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις συμβάσεις και σχέσεις αυτές, χωρίς άλλη  διατύπωση, στη θέση του παλαιού φορέα, από τον οποίο προέρχεται ο κάθε  εργαζόμενος.  2. Οι συμβάσεις ή σχέσεις των εργαζόμενων με τους νέους φορείς και τον  ΟΑΣΑ διέπονται από τις ρυθμίσεις και τους όρους που ίσχυαν προ της μεταφοράς τους, μέχρις ότου συντελεσθούν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11 και 12, με την  επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 13.»

Σύμφωνα με τον ως άνω νόμο εξεδόθησαν κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δημοσιεύθηκαν νόμιμα στο τρίτο τεύχος της Εφημερίδας Της Κυβερνήσεως με τις οποίες μεταφέρθηκαν υπάλληλοι ΙΔΑΧ των εταιριών 1) «ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» («ΕΘΕΛ»), 2) «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΗΛΠΑΠ»), 3) «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΑΜΕΛ»), 4) «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΗΣΑΠ»), 5) «ΤΡΑΜ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΤΡΑΜ») και 6) «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΟΑΣΑ»), κατηγορίας ΔΕ, με την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα, στον τομέα των υπαλλήλων των πολιτικών, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας και τοποθετήθηκαν σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου Γραμματέων Δικαστηρίων κατηγορίας ΔΕ σε διάφορα δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας. Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μεταφορά των υπαλλήλων έγινε με παράλληλη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις.


2) ΦΟΡΕΙΣ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.

Με την ΠΥΣ, με αριθμό 7 της 28.2.2012, Άρθρο 5, το πάσης φύσεως προσωπικό των καταργούμενων φορέων ΟΕΚ και ΟΕΕ μεταφέρθηκε με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΑΕΔ. Μάλιστα το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβεί έως τη δημοσίευση της πράξης μεταφοράς και ανάληψης υπηρεσίας του πάσης φύσεως προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του και οι αντίστοιχες αποδοχές του για το διάστημα αυτό καταβάλλονται από την υπηρεσία υποδοχής.


3) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Επίσης, σύμφωνα με το ν. 3082/2002 Άρθρο πέμπτο θέματα προσωπικού: «1.α. Το μόνιμο προσωπικό, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Εταιρεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτήν. … . 6. α. Το μόνιμο και με σύμβαση αορίστου χρόνου προσωπικό που μεταφέρεται, δυνάμει του παρόντος, στην Εταιρεία δύναται, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ζητήσει τη μετάταξή του σε δημόσια υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ , Ο.Τ.Α. α΄ και β` βαθμίδας, ανεξάρτητες αρχές και περιφέρειες, σε κενές οργανικές ή συνιστώμενες θέσεις των ως άνω φορέων της έδρας που υπηρετεί ή σε άλλη. Η μετάταξη γίνεται σε θέση της ίδιας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά προσόντα του υπαλλήλου. Οι αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται στις υπηρεσίες της Εταιρείας και από αυτές υποβάλλεται κατάλογος στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης πίνακας κενών θέσεων και αναγκών, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να ζητήσουν τη μετάταξή τους. β. Το δικαίωμα να ζητήσει μετάταξη με τους όρους του παρόντος άρθρου έχει και το μεταφερόμενο δόκιμο προσωπικό, υπό την προϋπόθεση ότι θα κριθεί για τη μονιμοποίησή του ως δημόσιος υπάλληλος από το υπηρεσιακό συμβούλιο της υπηρεσίας υποδοχής και εφόσον υποβάλλει σχετική αίτηση εντός έξι (6) μηνών από τη μονιμοποίηση. Η μονιμοποίηση του δόκιμου προσωπικού γίνεται κατά τα άλλα σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Ως κρίση για το ευδόκιμο λαμβάνεται αυτή του εδαφίου β. της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 7. Οι μετατάξεις γίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Με την ίδια απόφαση γίνεται και η σύσταση θέσεων, όταν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις … 8. Οι πράξεις μετάταξης δημοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με ευθύνη της υπηρεσίας υποδοχής, η οποία μεριμνά για την εγγραφή της σχετικής πίστωσης. Ο χρόνος που διανύθηκε στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος που θα διανυθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάταξη, θεωρείται ότι διανύθηκε στην υπηρεσία υποδοχής για όλες τις έννομες συνέπειες. 9. Με κοινή απόφαση, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης, η εν γένει διαδικασία και τα κριτήρια κατάταξης σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων υποψηφίων για την ίδια θέση και κάθε σχετικό θέμα για τις ανωτέρω μετατάξεις. 10. Μόνιμοι υπάλληλοι Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενων από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή άλλο Υπουργείο, που είναι αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και η απόσπασή τους έχει διαρκέσει κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού τουλάχιστον δύο (2) έτη συνολικά, μπορούν να μεταφερθούν σε κενές ή συνιστώμενες θέσεις της Εταιρείας, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 11. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για εθελουσία έξοδο υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου 30ετή συνολική συντάξιμη υπηρεσία στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.».


4) Ο.Δ.Ι.Ε.

Πρόσφατα δε, με τον ν. 4326/2015 (και συναφώς με τους ν. 4355/2015 και 4373/2016) «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα με το άρθρο 16 αυτού, συμπληρώθηκε η παρ. 8 του άρθρου 56 του ν. 2725/1999 ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΗΚΕ ΟΤΙ : «Πλεονάζον προσωπικό θεωρείται και υπάγεται στη ρύθμιση της παραγράφου 8 και το τακτικό προσωπικό του υπό λύση και εκκαθάριση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος», καθώς και το προσωπικό που απασχολείται, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στο νομικό πρόσωπο του ως άνω εδαφίου, με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες μετατράπηκαν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, με απόφαση του ΑΣΕΠ ή κρίθηκε ότι συνιστούν ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία έχει ήδη δημοσιευθεί ή θα δημοσιευθεί στο πλαίσιο ήδη εκκρεμών δικών. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου η μετάταξη γίνεται με τους ίδιους όρους απασχόλησης, που προσδιορίζονται στην ως άνω απόφαση του ΑΣΕΠ ή στην τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Ειδικότερα, για το υπό λύση και εκκαθάριση νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρία», το πλεονάζον προσωπικό μετατάσσεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και σε Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού ανάλογα με τις υπηρεσιακές τους ανάγκες. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας, ανάγεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο φορέα υποδοχής. Το μετατασσόμενο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμολογικά και μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Το μετατασσόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν τη μεταφορά ή μετάταξή του. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση του παρόντος έως την κοινοποίηση της μετάταξης και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που μετατάσσεται, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στους φορείς υποδοχής που καταβάλλουν και τις αντίστοιχες αποδοχές του για το διάστημα αυτό. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την μετάταξη και κατάταξη των μετατασσόμενων υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης και αν δεν υπάρχουν κενές σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού, αντίστοιχου ή συναφούς υφιστάμενου ή παρεμφερούς κλάδου και ειδικότητας, για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και διάθεσης αυτών ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και σε Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού. Οι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων που αφορούν στη μετάταξη του προσωπικού του ΟΔΙΕ ΑΕ αρχίζουν να ισχύουν από 9.12.2015.». Στη συνέχεια, εκδόθηκαν οι υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/132025/9230/2646 και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/27676/2129/573 Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού, η ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/215267/15537/4561 εγκύκλιος του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς και η υπ’ αρ. ΔΙΔΑ/Φ.42/5927/28180 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες εξειδίκευσαν τη διαδικασία μετάταξης του προσωπικού της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. και τους φορείς υποδοχής και τελικώς ΟΛΟ το προσωπικό της εταιρίας απορροφήθηκε στο Δημόσιο.


5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ (θυγατρική της ΑΤΕ)

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ 218/2018), προβλέφθηκε ότι : «1. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» δύνανται να μεταφέρονται σε φορείς της παραγράφου 2 του παρόντος, με αίτησή τους που υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η μεταφορά του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με την ίδια σχέση εργασίας και τα τυπικά προσόντα που κατέχουν, σε κενή οργανική θέση ή, ελλείψει αυτής, σε συνιστώμενη με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 προσωποπαγή θέση φορέων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες στους φορείς αυτούς. Η μεταφορά γίνεται σε θέση συναφούς κλάδου ή ειδικότητας της ίδιας κατηγορίας, εφόσον ο αιτών τη μεταφορά κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας, στον οποίο μεταφέρεται. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμό ανάλογα με τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του που έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης και με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία μεταφέρονται…»


6) ΕΛΤΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4758/2020 (ΦΕΚ 242/4-12-2020) προβλέφθηκε ότι : «…1. Το πλεονάζον τακτικό προσωπικό που δεν δύναται να μετακινηθεί σε κενή οργανική θέση εντός της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.), σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, δύναται να μεταφέρεται σε Φορείς Υποδοχής, με την ίδια σχέση εργασίας, εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 5, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Ως Φορείς Υποδοχής νοούνται φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, οι ανεξάρτητες αρχές, ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α ́ και β ́ βαθμού και οι επιχειρήσεις αυτών, καθώς και εταιρείες του ν. 3429/2005 (Α ́ 314), στις οποίες το Δημόσιο κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά τον χρόνο διενέργειας της μεταφοράς. 2. Η μεταφορά του προσωπικού της παρ. 1 γίνεται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου σε κενή ή συνιστώμενη με την απόφαση μεταφοράς θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο εργαζόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στην οποία μεταφέρεται. Εφόσον ο εργαζόμενος συναινεί, η μεταφορά του μπορεί να γίνει και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει. 3. Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό και μι σθολογικό κλιμάκιο ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μετα- φέρονται. Όποιος μεταφέρεται σε κατώτερη κατηγορία κατατάσσεται στον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας με βάση τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του. Η μεταφορά σε κάθε περίπτωση γίνεται χωρίς να διατηρείται τυχόν διαφορά αποδοχών. 4. Οι μεταφερόμενοι που δεν παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας στον Φορέα Υποδοχής μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της πράξης μεταφοράς στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θεωρείται ότι δεν αποδέχονται τη μεταφορά τους. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύονται η διαδικασία του παρόντος, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση μεταφοράς, τα κριτήρια της μεταφοράς, καθώς και κάθε αναγκαία οργανωτική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

7) Αντίστοιχες προβλέψεις υπήρξαν για το προσωπικό των ΕΘΕΛ και ΔΕΗ.
  

Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά στο δημόσιο τομέα, για όσους είχαν διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ, εξαιτίας του κίνδυνου απόλυσης της εφεδρείας, υπεβλήθησαν αιτήματα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για να υπάρξει εξαίρεση των επιτυχόντων μέσω ΑΣΕΠ ή ειδικό διαγωνισμό από τον κίνδυνο της απόλυσης – εφεδρείας, όσο και από την αξιολόγηση, επί των οποίων αιτήσεων και εδόθη η απάντηση με ΑΠ ΔΙΠΠ/ΦΕΠ19/866/οικ 15321/5-7-2012, η οποία αναφέρεται σε μελλοντική νομοθετική ρύθμιση στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής Διοίκησης. Στη συνέχεια έγινε δημόσια συζήτηση και διαρρέουν καθημερινά ειδήσεις περί εξαίρεσης από την εφεδρεία των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, πράγμα που κρίνεται απόλυτα φυσιολογικό, καθόσον και ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ κ. Βέης δεν επιθυμεί να αξιολογήσει το προσωπικό που έχει διοριστεί με ΑΣΕΠ, διότι αυτό έχει ήδη αξιολογηθεί.

sinergasia

Επικαιρότητα

article thumbnailΝέα δεδομένα για τις τράπεζες, με αιχμή το ζήτημα των "κόκκινων" δανείων, δρομολογεί η κρίση του κορονοϊού, βάζοντας...
Διαβάστε περισσότερα στοΕπικαιρότητα  

Εορτολόγιο/Ημερολόγιο

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Σήμερα Γιορτάζουν:

Αύριο Γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

© Copyright 2012 dake-atebank.gr. All rights reserved.