Επίδομα τοκετού και επίδομα γέννησης

22-05-2020

Συνάδελφοι,

Επειδή προέκυψαν πολλά ερωτήματά σας σχετικά με την καταβολή ή όχι του επιδόματος τοκετού από τις τράπεζες, στην περίπτωση που πληρούνται τα κριτήρια για τη λήψη του επιδόματος γέννησης που θεσπίστηκε από την Κυβέρνηση, σας ενημερώνουμε (κατόπιν σχετικής πληροφόρησής μας από την ΟΤΟΕ) ότι ΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΕΝ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ.

Ακολουθεί το σχετικό γνωμοδοτικό σημείωμα.

***

Επίδομα Τοκετού και Επίδομα Γέννησης

       Στο άρθρο 4 της Κλαδικής ΣΣΕ 1984 ΟΤΟΕ - Tραπεζών η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1483/1984 (άρθρο 25 παρ.2 ΦΕΚ Α΄153/8.10.1984) ορίζεται ότι: « Το επίδομα τοκετού χορηγείται από τις τράπεζες με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται σε 80.000 δρχ. Στο ποσό αυτό συμψηφίζεται κάθε ποσό που καταβάλλεται για την ίδια αιτία από ασφαλιστικά Ταμεία Τραπεζών – Δημοσίου – ΙΚΑ κλπ ή από άλλα προγράμματα ασφάλισης ». Το επίδομα τοκετού της παραγράφου 4 της από 17/5/1984 ΣΣΕ Τραπεζών – ΟΤΟΕ, αναπροσαρμόσθηκε με μεταγενέστερες ΣΣΕ και τελικά με το άρθρο 10 της κλαδικής ΣΣΕ Τραπεζών ΟΤΟΕ 2019-2021 (ΠΚ 4/27.3.2019) διαμορφώθηκε για τέκνα γεννηθέντα από 1.1.2019 στο ποσό των 2.000 ευρώ. Εξάλλου με την ακροτελεύτια διάταξη της ως άνω ΣΣΕ προβλέφθηκε ότι « όλες οι προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις του κλάδου με οποιονδήποτε τρόπο κι αν θεσπίσθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητά με τις διατάξεις της παρούσας αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με αυτές». Η ΣΣΕ Τραπεζών – ΟΤΟΕ ετών 2019 -2021 κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική με την υπ’ αριθμ. 18868/913/23.4.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης( ΦΕΚ Β 1604/ Β΄ 10.5.2019 ).

            Η ανωτέρω κανονιστική διάταξη σ.σ.ε. προβλέπει περιοριστικά ότι το επίδομα τοκετού συμψηφίζεται με ποσά που καταβάλλονται για την ίδια αιτία, μόνο εφόσον αυτά καταβάλλονται στον τραπεζοϋπαλλήλο από ασφαλιστικά Ταμεία, ήτοι εφόσον αυτά συνιστούν κοινωνικοασφαλιστική παροχή ή από (ομαδικά) προγράμματα ασφάλισης.

Αντιθέτως, η καταβολή επιδόματος γέννησης, που θεσμοθετήθηκε με το ν.4659/2020, καταβάλλεται από άλλη πηγή και ειδικότερα το Δημόσιο μέσω του ΟΠΕΚΑ σε όλες τις επιτόκους που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, ως κρατική κοινωνική παροχή. Ειδικότερα, το ως άνω επίδομα καταβάλλεται με χρέωση του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και συνιστά σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση εκδήλωση της μέριμνας της Πολιτείας για την ελληνική οικογένεια σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 και 5 του άρθρου 21 του Συντάγματος και ειδικότερα συνιστά προεχόντως μέτρο ενίσχυσης της σύγχρονης δημογραφικής πολιτικής της χώρας επιτυγχάνοντας παράλληλα την προώθηση της γονεικότητας και ενισχύοντας την οικογενειακή και κοινωνική συνοχή προσδίδοντας κατά τούτο και προνοιακό χαρακτήρα.

Ως εκ τούτου, δεδομένου του ότι το επίδομα του ν. 4659/20 δεν καταβάλλεται ούτε από ασφαλιστικό ταμείο, ούτε από πρόγραμμα ασφάλισης, δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός του με το επίδομα τοκετού που προβλέπεται από την ως άνω κλαδική ΣΣΕ όπως προκύπτει από τη ρητή γραμματική και τελολογική ερμηνεία της ΣΣΕ αλλά και από τις διατάξεις του ν.4659/2020.

Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4659/20 το επίδομα γέννησης είναι ακατάσχετο κι επομένως μη επιδεχόμενο συμψηφισμού κατά το άρθρο 451 ΑΚ, η οποία διάταξη του Αστικού Κώδικα, ως διάταξη αναγκαστικού δικαίου, δεν θα μπορούσε να καταστεί ανίσχυρη από όρο σ.σ.ε., ακόμη και εάν η διάταξη του άρθρου 4 της Κλαδικής ΣΣΕ 1984 ΟΤΟΕ – Tραπεζών περιελάμβανε και αυτήν την περίπτωση, όπερ ούτως ή άλλως δεν συμβαίνει εν προκειμένω, όπως εκθέσαμε ανωτέρω.

***

 

 

Εορτολόγιο/Ημερολόγιο

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Σήμερα Γιορτάζουν:

Αύριο Γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

© Copyright 2012 dake-atebank.gr. All rights reserved.